Huyện ủy: Sơ kết công tác dân vận, quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2019

28/06/2019    Lượt xem: 335    In bài viết   Độ tương phản  

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác dân vận của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể đã có bước đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, nhiều phong trào, mô hình hoạt động được triển khai đem lại hiệu quả. Nhất là tập trung phát triển kinh tế nâng cao đời sống vật chất góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết của huyện Đảng bộ đề ra; vận động toàn xã hội chăm lo chu đáo Tết nguyên đán cho các đối tượng chính sách, người nghèo trên địa bàn; vận động nhân  dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và vận động thanh niên lên đường nhập ngũ đạt kết quả tốt.

Về tình hình thực quy chế dân chủ ở cơ sở, trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp ngành, Ban chỉ đạo QCDC các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Huyện ủy, BCĐ thực hiện quy chế dân chủ huyện về xây dựng và thực hiện QCDC dân chủ ở cơ sở. Việc xây dựng và thực hiện QCDC đã tạo ra chuyển biến trong nhận thức, hành động của cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc phát huy quyền làm chủ và vai trò của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới của Đảng; khơi dậy các tiềm năng, nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương. Nổi bật nhất là phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở địa phương.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Phú Giáo sẽ tiếp tục tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, triển khai đăng ký mô hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Trong thực hiện QCDC ở cơ sở tiếp tục thực hiện QCDC trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại các xã, thị trấn; đồng thời thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục tục hành chính; tổ chức tốt việc tiếp công dân, đối thoại với nhân dân và công nhân lao động.

Thanh Minh

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1220
Tuần này: 14701
Tháng này: 23939
Tổng truy cập: 1809245