Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

UBND Huyện Phú Giáo

UBND các xã, thị trấn

UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, THỊ TRẤN

1. UBND thị trấn Phước Vĩnh

Địa chỉ: Khu phố 9, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274.3673220

Fax: 0274.3673220

Email: phuocvinh@binhduong.gov.vn

- Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Rua

Điện thoại cơ quan: 0274.3673220

Điện thoại di động: 0918.931323

- Phó Chủ tịch HĐND: Lê Hồng Phúc

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 01652.273749

- Chủ tịch UBND: Huỳnh Huy Long

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0918.983736

- Phó Chủ tịch UBND: Lê Long Hải

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0918.983734

- Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Trúc Linh

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0985.533455

2. UBND Xã Phước Hòa

Địa chỉ: Ấp 1b, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274.3657143

Fax:

Email: phuochoa@binhduong.gov.vn

- Chủ tịch HĐND: Lê Minh Hoàng

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 

- Phó Chủ tịch HĐND: Trần Thị Ngọc Huyền

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0912.544070

- Chủ tịch UBND: Lê Hành Quân

Điện thoại cơ quan: 0274.3657143

Điện thoại di động: 0972.042363

- Phó Chủ tịch UBND: Võ Thị Bích Thảo

Điện thoại cơ quan: 0274.3657143

Điện thoại di động: 0945.443739

- Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Xuân

Điện thoại cơ quan: 0274.3657143

Điện thoại di động: 0904.487483

3. UBND Xã Tam Lập

Địa chỉ: Ấp Đồng Tâm, Xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274.3673774

 Fax:

Email: tamlap@binhduong.gov.vn

- Chủ tịch HĐND: Đoàn Thanh Bình

Điện thoại cơ quan: 0274.3672775

Điện thoại di động: 0918.829611

- Phó Chủ tịch HĐND: Trần Ngọc Giang

Điện thoại cơ quan: 0274.3672775

Điện thoại di động: 0986.332335

- Chủ tịch UBND: Nguyễn Anh Vũ

Điện thoại cơ quan: 0274.3673774

Điện thoại di động: 0978.058223

- Phó Chủ tịch UBND: Huỳnh Huy Cường

Điện thoại cơ quan: 0274.3673774

Điện thoại di động: 0982.663663

4. UBND Xã Tân Hiệp

Địa chỉ: Ấp 1, xã Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274.3671502

Fax:

Email: tanhiep.pg@binhduong.gov.vn

- Chủ tịch HĐND: Vũ Hải Lý

Điện thoại cơ quan: 0274.3661139

Điện thoại di động: 0917.158243

- Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Đức Giang

Điện thoại cơ quan: 0274.3661139

Điện thoại di động: 0979.595806

- Chủ tịch UBND: Hoàng Quốc Việt

Điện thoại cơ quan: 0274.3661694

Điện thoại di động: 0973.858139

- Phó Chủ tịch UBND: Nguyễn Văn Dũng

Điện thoại cơ quan: 0274.3661228

Điện thoại di động: 1919.010022

- Phó Chủ tịch UBND: Tống Thị Tuyết Thúy

Điện thoại cơ quan: 0274.3661228

Điện thoại di động: 01684.734884

5. UBND Xã Phước Sang

Địa chỉ: Ấp Sa Dụp. xã Phước Sang, huyện Phú giáo.

Điện thoại: 0274.3671503

Fax:

Email: phuocsang@binhduong.gov.vn

- Chủ tịch HĐND:  Trịnh Thanh Lộc

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0944.812673

- Phó Chủ tịch HĐND: Cao Trung Hòa

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0987.880317

- Chủ tịch UBND: Trần Trung Tín

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0979.304797

- Phó Chủ tịch UBND: Võ Thị Thu Sương

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0979.533268

6. UBND Xã An Linh

Địa chỉ: Ấp 9, xã An Linh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3672504

Fax: anlinh@binhduong.gov.vn

Email:

- Chủ tịch HĐND: Đặng Trọng Quảng

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0943.598727

- Phó Chủ tịch HĐND: Đàm Quang Đồng

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0979.652332

- Chủ tịch UBND: Vũ Đức Thuân

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0986.332227

- Phó Chủ tịch UBND: Trần Thị Thanh Vân

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 01228.766788

7. UBND Xã An Thái

Địa chỉ: Ấp Phú Thịnh I, xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274.3660810

Fax:

Email: anthai@binhduong.gov.vn

- Chủ tịch HĐND: Vũ Văn Chuẩn

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0909.212524

- Phó Chủ tịch HĐND: Hoàng Trọng Quang

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0986.332168

- Chủ tịch UBND: Phạm Quốc Hữu

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0972.596599

- Phó Chủ tịch UBND: Bùi Văn Bảo

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0986.754606

8. UBND Xã An Long

Địa chỉ: Ấp Xóm Quạt, xã An Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274.3660363

Fax:

Email: anlong@binhduong.gov.vn

- Chủ tịch HĐND: Hà Thị Thanh Thảo

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0943.602680

- Phó Chủ tịch HĐND: Đinh Văn Kỳ

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0919.333060

- Chủ tịch UBND: Phạm Văn Trong

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0912.649701

- Phó Chủ tịch UBND:  Phan Văn Thảo

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0919.758689

9. UBND Xã Tân Long

Địa chỉ: Ấp 1, xã Tân Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274.3666114

Fax: 0274.3666114

Email: tanlong@binhduong.gov.vn

- Chủ tịch HĐND: Nguyễn Văn Tùng

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0917.768693

- Phó Chủ tịch HĐND: Lê Bá Thủy

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 01224.911229

- Chủ tịch UBND: Nguyễn Anh Dũng

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0919.941650

- Phó Chủ tịch UBND: Trần Văn Hoàng

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0976.757805

10. UBND Xã An Bình

Địa chỉ: Ấp Bình An, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274.3672918

Fax:

Email: anbinh.pg@binhduong.gov.vn

- Chủ tịch HĐND: Trịnh Đình Hải

Điện thoại cơ quan: 0274.3672918

Điện thoại di động: 0972.647990

- Phó Chủ tịch HĐND: Nguyễn Thị Thanh Hương

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 01697.670123

- Chủ tịch UBND: Võ Văn Lợi

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0968.787844

- Phó Chủ tịch UBND: Lê Minh Trí

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0985.023405

- Phó Chủ tịch UBND: Bùi Thị Thúy Thơm

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0166.9274883

11. UBND Xã Vĩnh Hòa

Địa chỉ: Ấp Trảng Sắn, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274.3672774

Fax:

Email: vinhhoa@binhduong.gov.vn

- Chủ tịch HĐND: Trần Văn Hải

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0909.208010

- Phó Chủ tịch HĐND: Bùi Quốc Tuấn

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0918.225603

- Chủ tịch UBND: Vũ Minh Hải

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0919.120711

- Phó Chủ tịch UBND: Lê Hoàng Toàn

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động:

- Phó Chủ tịch UBND: Võ Đông Giang

Điện thoại cơ quan:

Điện thoại di động: 0907.971972