Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

UBND Huyện Phú Giáo

UBND huyện

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ GIÁO

Địa chỉ: Khu phố 2, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274.3672441 – 0274.3675789 – 0274.3672448

Fax: 0274.3672578

Email: vpubphugiao@binhduong.gov.vn


I. THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN PHÚ GIÁO

Chủ tịch UBND huyện: Ông Đoàn Văn Đồng

 

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Họ và tên khai sinh  

: Đoàn Văn Đồng

Họ và tên thường gọi

: Đoàn Văn Đồng

Giới tính                  

: Nam

Dân tộc

: Kinh

Ngày sinh                  

: 25/91978

Tôn giáo                    

: Không

Quê quán                  

: Xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Trình độ chuyên môn

: Đại học Kinh tế Chính trị, Đại học Hành chính

Nghề nghiệp, chức vụ

: Chủ tịch UBND huyện

Nơi làm việc              

: UBND huyện Phú Giáo

 

 

 

Phó Chủ tịch UBND huyện: Ông Nguyễn Văn Long

 

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Họ và tên khai sinh  

: Nguyễn Văn Long

Họ và tên thường gọi

: Nguyễn Văn Long

Giới tính                  

: Nam

Dân tộc

: Kinh

Ngày sinh                  

: 15/01/1967

Tôn giáo                    

: Không

Quê quán                  

: Xã Tân Mỹ, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Trình độ chuyên môn

: Đại học Y dược

Nghề nghiệp, chức vụ

: Phó Chủ tịch UBND huyện

Nơi làm việc              

: UBND huyện Phú Giáo

 

 

 

Phó Chủ tịch UBND huyện: Ông Tô Văn Đạt

 

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Họ và tên khai sinh  

: Tô Văn Đạt

Họ và tên thường gọi

: Tô Văn Đạt

Giới tính                  

: Nam

Dân tộc

: Kinh

Ngày sinh                  

: 1973

Tôn giáo                    

: Không

Quê quán                  

: Xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Trình độ chuyên môn

: Thạc sĩ Kinh Tế

Nghề nghiệp, chức vụ

: Phó Chủ tịch UBND huyện

Nơi làm việc              

: UBND huyện Phú Giáo

 

Phó Chủ tịch UBND huyện: Bà Trần Hồng Dung

 

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Họ và tên khai sinh  

: Trần Hồng Dung

Họ và tên thường gọi

: Trần Hồng Dung

Giới tính                  

: Nữ

Dân tộc

: Kinh

Ngày sinh                  

: 06/11/1976

Tôn giáo                    

: Không

Quê quán                  

: Xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Trình độ chuyên môn

: Kỹ sư Xây dựng

Nghề nghiệp, chức vụ

: Phó Chủ tịch UBND huyện

Nơi làm việc              

: UBND huyện Phú Giáo


II. THÀNH VIÊN UBND HUYỆN:

1. Ông Phan Văn Chung          Trưởng công an huyện

2. Ông Nguyễn Văn An             Chỉ huy trưởng BCHQS huyện

3. Ông Nguyễn Thanh Liêm      Chánh thanh tra huyện  

4. Ông Huỳnh Ngọc Ánh        Chánh VP HĐND-UBND huyện