Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

UBND Huyện Phú Giáo

Lấy ý kiến văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch 225/KH-HĐND ngày 18 tháng 8 năm 2015 về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

UBND huyện Phú Giáo tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) bằng hình thức góp ý bằng văn bản. Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền phổ biến về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) để vận động công chức, viên chức và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến; tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) bằng hình thức thích hợp, gửi bảng tổng hợp ý kiến góp ý về UBND huyện thông qua phòng Tư pháp trước ngày 03/9/2015 và gửi kèm tập tin điện tử qua địa chỉ mail phongtuphappg@gmail.com (theo phụ lục II  Kế hoạch 225/KH-HĐND ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

Lưu ý: Toàn văn dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và các tài liệu phục vụ lấy ý kiến đóng góp dự thảo được đăng tải trân cổng thông tin điện tử của Bộ tư pháp (http://moj.gov.vn) và cổng thông tin điệntử của UBND tỉnh Bình Dương (http://binhduong.gov.vn) tại chuyên mục Ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập6
Tổng truy cập 1179