Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

UBND Huyện Phú Giáo

Tra cứu hồ sơ một cửa
STT Số hồ sơ Đơn vị Ngày nhận Ngày trả Tình trạng
Thông tin tra cứu
Mã hồ sơ
Đơn vị
Mã bảo mật