Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

UBND Huyện Phú Giáo

Lịch làm việc UBND huyện
Thứ bảy, 06/10/2018 | 13:34:40 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018)
Tập tin đính kèm:

Thứ hai 08/10/2018:

Sáng:

1- 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Hội nghị triển khai ý định diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018. Mời: Trưởng Công an huyện, Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện cùng dự. Địa điểm: Phòng giao ban trực tuyến – Bộ CHQS tỉnh Bình Dương.

2- 9g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự họp Sở Kế hoạch và đầu tư, nội dung: Rà soát tình hình thực hiện và dự kiến Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2018 (phòng TCKH chuẩn bị nội dung). Mời: Trưởng phòng TCKH cùng dự. Địa điểm: Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư – tầng 4, tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh.

3- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì Hội nghị sơ kết công tác chuyển hóa tình hình an ninh trật tự địa bàn xã An Bình, Phước Hòa (Công an huyện chủ trì phối hợp với các đơn vị chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần tham dự). Mời: Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định 88/QĐ-UBND ngày 31/05/2018 của Chủ tịch UBND huyện; Chủ tịch UBND xã: An Bình, Phước Hòa. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, Chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường A – Công an huyện

Thứ ba 09/10/2018:

Sáng:

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng trực tiếp Công dân. Mời: Lãnh đạo Hội Nông dân huyện; Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Trần Văn Của, Giám đốc Trung tâm PTQĐ Nguyễn Hữu Liêm. Chuyên viên Đặng Văn Tuấn cùng dự. Địa điểm: Trụ sở Tiếp Công dân huyện.

2- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo huyện với Đại diện công nhân lao động và cán bộ Công đoàn huyện Phú Giáo năm 2018. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, Chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

Chiều:

- 13g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong chi ngân sách 09 tháng đầu năm 2018. (Kho bạc phối hợp phòng TCKH chuẩn bị nội dung). Mời Thủ trưởng các ngành: TCKH, Kho bạc, Ban QLDA-ĐTXD, TTPTQĐ, TT VHTT-TT, Giáo dục, QLĐT, Kinh tế, TNMT, XN CTCC, Trung tâm Y tế, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, Chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

Thứ tư 10/10/2018:

Sáng:

1- 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Hội nghị Tập huấn cán bộ chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018. Mời: Trưởng Công an huyện, Chỉ Huy trưởng, Chính Trị viên BCHQS huyện, Chủ tịch UBMTTQVN huyện cùng dự. Địa điểm: Hội trường A – Bộ CHQS tỉnh Bình Dương.

2- 7g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương chủ trì Đoàn Giám sát về tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện giám sát đối với Trung tâm VHTT-TT huyện. Mời: Thành viên Tổ Giám sát theo Thông báo số 130/TB-HĐND ngày 05/10/2018. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, Chuyên viên Nguyễn Toàn Quốc cùng dự. Địa điểm: Hội trường Trung tâm VHTT-TT huyện.

3- 7g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Ngô Đình Thanh chủ trì Đoàn Giám sát về tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện giám sát đối với Trung tâm GDNN-GDTX huyện. Mời: Thành viên Tổ Giám sát theo Thông báo số 130/TB-HĐND ngày 05/10/2018. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, Chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường Trung tâm GDNN-GDTX huyện.

4- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp Hội đồng thông qua phương án sử dụng đất; phương án kỹ thuật – dự toán kinh phí đo đạc chỉnh lý bổ sung bản đồ địa chính khu 3.507,05 ha xã Tam Lập (phòng TNMT chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự họp). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

5- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội nghị thông báo tình hình, triển khai tuyên truyền, giáo dục QP&AN cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Địa điểm: Hội trường trường Quân sự/ Bộ CHQS tỉnh.

Chiều:

1- 13g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

2- 13g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương chủ trì Đoàn Giám sát về tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện giám sát đối với Ban QLDA-ĐTXD huyện. Mời: Thành viên Tổ Giám sát theo Thông báo số 130/TB-HĐND ngày 05/10/2018. Chuyên viên Nguyễn Toàn Quốc cùng dự. Địa điểm: Hội trường Ban QLDA ĐTXD huyện.

3- 13g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Ngô Đình Thanh chủ trì Đoàn Giám sát về tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện giám sát đối với Trung tâm PTQĐ huyện. Mời: Thành viên Tổ Giám sát theo Thông báo số 130/TB-HĐND ngày 05/10/2018. Chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Phòng họp Trung tâm PTQĐ huyện.

4- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì làm việc với các ngành về một số vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Quy hoạch Nông lâm ngư nghiệp trên địa bàn huyện. Mời: Lãnh đạo các ngành: Kinh tế, TNMT, TCKH, QLĐT. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

5- 15g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt làm việc với các ngành về việc giải quyết đơn của ông Nguyễn Hữu Chỉnh (Trung tâm PTQĐ chuẩn bị nội dung). Mời: Lãnh đạo các ngành: Trung tâm PTQĐ, Ban QLDA ĐTXD huyện, TCKH, TNMT, QLĐT. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Đặng Văn Tuấn cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

6- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng CSXH huyện (Phòng Giao dịch NHCSXH chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần tham dự). Chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường Phòng Giao dịch NHCSXH huyện.

Thứ năm 11/10/2018:

Sáng:

1- 9g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập WTA Diễn đàn đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2018. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương.

2- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp rút kinh nghiệm tổ chức diễn đàn ngành y tế lắng nghe ý kiến nhân dân (phòng Y tế chuẩn bị nội dung). Mời: Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng y tế huyện, Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, Chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

3- 9g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp rút kinh nghiệm tổ chức diễn đàn ngành giáo dục lắng nghe ý kiến nhân dân (phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung). Mời: Lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng GD&ĐT. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, Chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

4- 7g30: Trưởng Ban tiếp công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân. Mời: Phó Trưởng phòng TNMT Đoàn Văn Như Phong. Chuyên viên Đặng Văn Tuấn cùng dự. Địa điểm: Trụ sở Tiếp Công dân huyện.

5- 7g30: Hội nghị Tuyên truyền Luật phòng chống tham nhũng, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP, Thông tư 08/2013/TT-TTCP về minh bạch tài sản thu nhập và Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg về tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng. (Thanh tra huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

Chiều:

- 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng đi thăm khu Di tích Trung ương Cục Miền Nam (có Chương trình riêng).

Thứ sáu 12/10/2018:

Sáng:

1- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng huyện (phòng Văn hóa thông tin chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần tham dự). Mời: Thành viên Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng huyện; Lãnh đạo UBND và cán bộ giao thông nông thôn các xã: An Bình (7g30), Tân Long (8g30), Tân Hiệp (9g00), Phước Sang (10g00), Tam Lập (10g30). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, Chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

2- 7g30: Hội nghị Triển khai Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017. (Phòng Tư pháp huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Địa điểm: Hội trường Ban Chấp hành Huyện ủy.

        * Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 13/10/2018 - 14/10/2018)

            - Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện:  Huỳnh Ngọc Ánh - CVP.

            - CBCC: Trần Thị Khánh, Trần Thị Mỹ Linh.

                                  Thông báo này thay thư mời họp

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Bảo Lộc


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập7
Tổng truy cập 186202