Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

UBND Huyện Phú Giáo

Lịch làm việc UBND huyện
Thứ sáu, 06/07/2018 | 19:24:22 GMT+7
Lịch làm việc của Thường trực Hđnd; UBND huyện (Từ ngày 09/07/2018 đến ngày 15/07/2018)
Tập tin đính kèm:

Thứ hai 09/07/2018:

Sáng:

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự cùng Thường trực Huyện ủy nghe thông qua các nội dung:

+ Báo cáo công tác chuẩn bị tiếp và làm việc với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đ/c Chủ tịch UBND Tỉnh ủy (làm việc vào ngày 20/7/2018).

+  Báo cáo công tác chuẩn bị tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm tra theo Quyết định 735 của Tỉnh ủy về việc kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ năm 2018 đối với huyện Phú Giáo.

+ Báo cáo công tác chuẩn bị tiếp và làm việc với Đoàn Giám sát theo Quyết định 706 của Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; việc lãnh đạo, chỉ đạo và việc thực hiện quy trình công tác cán bộ đối với huyện Phú Giáo

Mời: Phó Chủ tịch: Tô Văn Đạt, Trần Hồng Dung. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc cùng dự (nội dung 1). Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

2- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội nghị sơ kết công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện 6 tháng đầu năm 2018 và triển khai phương, hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (Hội Chữ Thập đỏ chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần tham dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Nhơn, Chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

Chiều:

  - 14g00: Phó Chủ tịch Tô Văn Đạt chủ trì họp Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện. Mời Tất cả Đảng viên Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

Thứ ba 10/07/2018:

Sáng:

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Hội nghị triển khai Quyết định 711-QĐ-TU và sơ kết đề án thí điểm của BTV Tỉnh ủy (Theo Công văn số 1697-CV/TU ngày 06/07/2018 của BTV Tỉnh ủy). Mời: Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, Trưởng phòng Nội vụ Lê Ngọc Hiền; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cùng dự. Địa điểm: Hội trường A – UBND TP Thủ Dầu Một.

2- 7g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Ngô Đình Thanh trực tiếp Công dân. Mời: Phó Chánh Thanh tra Nguyễn Hồng Liên, Lãnh đạo: Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Trần Văn Của, Giám đốc Trung tâm PTQĐ Nguyễn Hữu Liêm, Lãnh đạo Hội Nông dân huyện. Chuyên viên Đặng Văn Tuấn cùng dự. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

3- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp Hội đồng thẩm định quy hoạch, thông qua nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 khu vực dọc hai bên suối Vàm Vá (phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự họp). Mời: Thường trực HĐND huyện; Thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự. Địa điểm : Hội trường B – UBND huyện.

Chiều:

1- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp thông qua Chương trình công tác thực hiện Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 11/08/2017 của Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số 29-Ctr/HU ngày 09/03/2017 của Huyện ủy về huy động các nguồn lực tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng về giao thông, điện, đảm bảo tính kết nối, tính đồng bộ và phù hợp với định hướng phát triển của huyện giai đoạn 2016-2020 (phòng Quản lý đô thị chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự họp). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

2- 14g00: Ủy quyền Lãnh đạo phòng Quản lý đô thị dự họp Sở Xây dựng, nội dung: Họp về công tác phối hợp triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Địa điểm: Phòng họp B – Sở Xây dựng.

Thứ tư 11/07/2018:

Sáng:

1- 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Phú Giáo, giai đoạn 2016-2020 thông qua: Quy chế hoạt động, Kế hoạch kiểm tra (nội dung, thành phần Đoàn Kiểm tra, thời gian kiểm tra); Kế hoạch thực hiện năm 2019. Mời: Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định 61/QĐ-UBND ngày 09/05/2018 của UBND huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm, Trương Thanh Trâm cùng dự (phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với phòng LĐTB&XH chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự họp). Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

2- 8g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự kỳ họp thứ bảy (thường lệ giữa năm 2018) – HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Địa điểm: Hội trường B – Văn phòng Tỉnh uỷ (tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh).

Chiều:

  - 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Ủy ban nhân dân thị trấn Phước Vĩnh báo cáo kết quả làm việc và phương án xử lý nhà nghỉ Sài Gòn thuộc công trình xây dựng trường Tiểu học Phước Vĩnh B (Ban QLDA ĐTXD phối hợp với UBND thị trấn Phước Vĩnh chuẩn bị báo cáo). Mời: Lãnh đạo các ngành: Ban QLDA ĐTXD, TCKH, Trung tâm PTQĐ, Điện lực Phú Giáo; Chủ tịch UBND thị trấn Phước Vĩnh. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, Chuyên viên Lê Văn Hùng cùng dự. Địa điểm: Hội trường C - UBND huyện.

Thứ năm 12/07/2018:

Sáng:

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp mặt kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2018) và tuyên dương khen thưởng công nhân lao động tiêu biểu năm 2018. Địa điểm: Hội trường A – Khối Vận huyện.

2- 7g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự Hội nghị sơ kết công tác xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2018 của Đảng bộ xã Tân Long. Địa điểm: Hội trường Nhà Văn hoá xã Tân Long.

3- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt làm việc với Công ty TNHH Thanh lễ về tiến độ xây dựng Trung tâm Thương mại huyện (phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung). Mời: Trưởng phòng Kinh tế, TNMT, QLĐT, Chủ tịch UBND thị trấn Phước Vĩnh; Ban Giám đốc Công ty TNHH Thanh Lễ (do phòng Kinh tế mời). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

4- 8g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Ngô Đình Thanh dự kỳ họp thứ bảy (thường lệ giữa năm 2018) – HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Địa điểm: Hội trường B – Văn phòng Tỉnh uỷ (tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh).

5- 7g30: Trưởng Ban Tiếp công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân. Mời: Phó Chánh Thanh tra Phạm Hồng Hoa. Chuyên viên Đặng Văn Tuấn cùng dự. Địa điểm: Trụ sở Tiếp Công dân huyện.

6- 8g00: Ủy quyền Lãnh đạo Công an huyện chủ trì họp Ban Chỉ đạo chuyển hóa tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã An Bình, Phước Hòa (Công an huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần tham dự). Địa điểm: Hội trường A – Công an huyện.

Chiều:

  - 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì làm việc với các ngành về việc triển khai công tác xây dựng Chợ Phước Hòa, An Bình và công tác xã hội hóa Chợ Tân Long (phòng Kinh tế, TCKH, TNMT chuẩn bị báo cáo). Mời Thủ trưởng các ngành: Kinh tế, TNMT, TCKH, TTPTQĐ, Chủ tịch UBND xã Phước Hòa, An Bình, Tân Long. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

Thứ sáu 13/07/2018:

Sáng:

1- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt làm việc với Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 3 về thoả thuận hướng tuyến đường dây đấu nối 110kV thuộc công trình “Trạm 110kV KCN Cổng xanh và đường dây đấu nối tỉnh Bình Dương”. Mời: Lãnh đạo các ngành: Kinh tế, TNMT, QLĐT, Điện lực Phú Giáo; UBND xã Phước Hoà; Công ty CP Cao su Phước Hoà, Trại Giam Bố Lá và Đơn vị tư vấn (do phòng Kinh tế mời). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

2- 10g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt làm việc với Ban Quản lý dự án điện Miền nam để triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho công trình Đường dây 110kV Phú Giáo – TBA 220kV Uyên Hưng, tỉnh Bình Dương. Mời: Lãnh đạo các ngành: Kinh tế, Điện lực Phú Giáo, Trung tâm PTQĐ, TNMT, Ban QLDA ĐTXD; Điện lực Bình Dương, Ban QLDA điện Miền nam (do phòng Kinh tế mời). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, Chuyên viên Nguyễn Xuân Trường, Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

3- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng huyện Phú Giáo (Phòng Văn hoá thông tin chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự họp). Mời: Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng huyện theo Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND huyện; UBND xã, cán bộ Giao thông Nông thôn xã An Thái. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Nhơn, Chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự. Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

4- 9g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng huyện Phú Giáo (Phòng Văn hoá thông tin chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự họp). Mời: Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng huyện theo Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND huyện; UBND xã, cán bộ Giao thông Nông thôn xã An Bình. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Nhơn, Chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự. Địa điểm: Hội trường A – UBND huyện.

5- 8g00: Phó Chủ tịch HĐND huyện Ngô Đình Thanh dự kỳ họp thứ bảy (thường lệ giữa năm 2018) – HĐND tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Địa điểm: Hội trường B – Văn phòng Tỉnh uỷ (tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh).

        * Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 14/07/2018 - 15/07/2018)

            - Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Nguyễn Văn Nhơn - PCVP.

            - CBCC: Lê Ngọc Dung, Trần Thị Khánh.

                                  Thông báo này thay thư mời họp

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Huỳnh Ngọc Ánh


Tin liên quan

Bình luận

Họ tên * Email *
Tiêu đề *
Nội dung
Mã bảo mật
 


Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang truy cập5
Tổng truy cập 174959