Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 01/7/2019 đến ngày 07/7/2019)

28/06/2019 4:39:09 CH
Độ tương phản

Từ ngày 01/07/2019 đến ngày 07/07/2019

Thứ hai 01/7/2019:

Sáng

1- 7g15: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Chào cờ. Mời: tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong Trụ sở HĐND, UBND huyện cùng dự Chào cờ. Địa điểm: Sân cờ Trụ sở Huyện ủy.

2- 9g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện (Ban CHQS huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần tham dự). Mời: Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện; Chủ tịch UBND, CHT BCHQS, Trưởng Công an các xã, thị trấn. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường BCHQS huyện.

3- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội nghị sơ kết công tác tôn giáo, tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh. Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

Chiều:

1- 14g00: Họp giao ban Chủ tịch với các Phó Chủ tịch UBND huyện nghe thông qua các nội dung: (1) nghe Văn phòng báo cáo tình hình KTXH,QPAN từ ngày đền ngày 11/6/2019 đến ngày 28/6/2019; (2) nghe báo cáo thẩm định đề án tự chủ Xí nghiệp CTCC (Phòng TCKH chuẩn bị nội dung); (3) nghe thông qua phương án phương án trồng hoa lan và trang trí các chậu hoa trên các tuyến đường (XN CTCC chuẩn bị nội dung). Mời: Thủ trưởng Phòng TCKH, XN CTCC (Nội dung 2), Thủ Trưởng Phòng VHTT, XN CTCC (Nội dung 3). Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng, Bùi Thị Hồng cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

Thứ ba 02/7/2019:

Sáng

1- 7g30: Đại biểu HĐND tỉnh, Bí thư huyện ủy Phạm Văn Chánh trực tiếp Công dân. Mời: Lãnh đạo UBKT Huyện ủy; Lãnh đạo Thanh tra huyện; Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Trần Văn Của, Giám đốc Trung tâm PTQĐ huyện Nguyễn Hữu Liêm. Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

2- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì Hội nghị Sơ kết công tác Công an huyện 06 tháng đầu năm 2019 (Công an huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần tham dự). Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Bùi Thị Hồng cùng dự. Địa điểm: Hội trường A-Công an huyện.

3- 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội nghị sơ kết công tác xây dựng hệ thống chính trị 06 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ xã An Long. Địa điểm: Hội trường UBND xã An Long.

4- 7g30: Phó Chủ tịch HĐND huyện Ngô Đình Thanh dự Hội nghị sơ kết công tác xây dựng hệ thống chính trị 06 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ xã An Thái. Địa điểm: Hội trường UBND xã An Thái.

5- 8g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp thông qua phương án vị trí đặt trạm 110kV Tân Hiệp dời về xã Tam Lập và đường dây đấu nối (phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung). Mời Lãnh đạo các phòng: Kinh tế, TNMT, QLĐT, Chi nhánh Điện lực, Chủ tịch UBND các xã Vĩnh Hòa, Tam Lập, thị trấn Phước Vĩnh, Công ty Cổ phần Hưng Hải Thịnh, Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 2 (do Phòng Kinh tế mời). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

6- 7g30: Ủy quyền CHT Ban CHQS huyện Nguyễn Thế Minh chủ trì Hội nghị tập huấn Luật Giáo dục Quốc phòng (BCHQS huyện chuẩn bị nội dung và thư mời thành phần dự). Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, Chuyên viên nguyễn Thị Mai cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - BCHQS huyện.

Chiều:

1- 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

2- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp giao ban công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện (Phòng QLĐT chuẩn bị nội dung). Mời: Lãnh đạo các ngành: QLĐT, TNMT, Tổ Thanh tra xây dựng, Chủ tịch UBND và Công chức địa chính - xây dựng môi trường các xã, thị trấn. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

Thứ tư 03/7/2019:

Sáng:

1- 7g30: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 27 (mở rộng) khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020 (Theo thông báo số 419-TB/HU, ngày 27/6/2019 của BTV Huyện ủy). Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ huyện.

2- 8g00: Ủy quyền lãnh đạo Phòng TCKH tiếp và làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Dương về tình hình kinh tế tập thể năm 2019 ((Theo Kế hoạch số 06/KH-LMHTX, ngày 07/5/2019 của Liên minh HTX tỉnh Bình Dương). Phòng TCKH chuẩn bị nội dung). Mời: Lãnh đạo Phòng Kinh tế, phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự.  Địa điểm: Hội trường B-UBND huyện.

Chiều:  

1- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự buổi làm việc của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Hùng Dũng với Sở NN&PTNT về công tác 6 tháng đầu năm 2019. Đại điểm: Sở NN&PTNT tỉnh.

Thứ năm 04/7/2019:

Sáng:

1- 8g00 (Cả ngày): Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự kỳ họp lần thứ 8 - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021. Thành phần mời dự: Theo Giấy mời số 43/GM-HĐND ngày 14/6/2019 của HĐND huyện. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng và Tổ Chuyên viên tổng hợp Văn phòng HĐND - UBND cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

2- 8g00 (cả ngày): Ủy quyền Lãnh đạo phòng TCKH huyện dự phiên họp Chính phủ (trực tuyến) tháng 6/2019. Địa điểm: phòng họp A-UBND tỉnh.

3- 7g30: Trưởng ban Tiếp Công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân. Mời: Phó Lãnh đạo Thanh tra huyện, Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Thứ sáu 05/7/2019:

Sáng:

1- 7g30: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự kỳ họp lần thứ 8 - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021. Thành phần mời dự: Theo Giấy mời số 43/GM-HĐND, ngày 14/6/2019 của HĐND huyện. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng và Tổ Chuyên viên tổng hợp Văn phòng HĐND - UBND cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

 

* Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 29/6 – 30/6/2019)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Nguyễn Tuấn Vinh - PCVP.

- CBCC: Trương Thanh Trâm, Nguyễn Thị Mai.

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Mai Hùng Dũng;

- Văn phòng UBND tỉnh BD;

- TT.HU; TT.HĐND;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- Lưu: VT. (LT24)                                                                           

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Huỳnh Ngọc Ánh

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1251
Tuần này: 30465
Tháng này: 30465
Tổng truy cập: 1014761