Lịch làm việc của Thường trực HĐND, UBND huyện từ ngày 13/7/2020 đến ngày 19/7/2020

13/07/2020 8:24:07 SA
Độ tương phản

Từ ngày 13/07/2020 đến ngày 19/07/2020

Thứ hai 13/7/2020:

Sáng:

  1. 7g30: Chủ tịch UBND huyện dự Hội nghị Quân chính 6 tháng đầu năm 2020. Chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Ban Chỉ huy Quân sự huyện.
  2. 08h30: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự Đại hội đại biểu Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú.
  3. 7g30: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Hội nghị sơ kết công tác xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2020 của Đảng bộ xã Phước Sang. Địa điểm: Hội trường UBND xã Phước Sang.

Chiều:

14g00: Họp giao ban Chủ tịch với các Phó Chủ tịch UBND huyện thông qua các nội dung sau:

  • Nội dung 1 (từ 14g00 đến 15h00): thông qua Báo cáo giao ban Chủ tịch với các Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 15/6/2020 đến ngày 10/7/2020 (Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị nội dung). Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Bùi Thị Hồng cùng dự.
  • Nội dung 2 (từ 15g00 đến 16h30): nghe BQLDA ĐTXD huyện báo cáo tiến độ triển khai thực hiện dự án Đường Tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng (Ban QLDA ĐTXD phối hợp phòng TCKH chuẩn bị nội dung); Nghe TNMT, TTPTQĐ báo cáo tiến độ thực hiện công tác giải tỏa đền bù công trình Đường Tạo lực lực Bắc Tân Uyên-Phú Giáo-Bàu Bàng (phòng TNMT phối hợp Trung tâm Phát triển Quỹ đất chuẩn bị nội dung). Mời dự: Thủ trưởng các ngành: TNMT, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Ban QLDA ĐTXD, phòng TCKH. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Bùi Thị Hồng cùng dự.

Địa điểm: Hội trường B – UBND huyện.

 

 

 

Thứ ba 14/7/2020:

Sáng:

          1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng trực tiếp công dân. Mời dự: Trưởng phòng TNMT, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Giám đốc Trung tâm PTQĐ, UBMTTQVN huyện, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

2- 8g30: Lãnh đạo HĐND, UBND huyện dự Lễ khánh thành các công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Giáo lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, các Phó Chánh Văn phòng, Tổ chuyên viên tổng hợp cùng dự. Địa điểm: Công viên đường Trần Quang Diệu (trước Trụ sở Bộ phận 01 cửa huyện).

        3- 11g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự bế mạc Đại hội đại biểu Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú.

Chiều:

 1- 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: phòng họp BTV Huyện ủy.

 

Thứ tư 15/7/2020:

Sáng:

1 - 9g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt tiếp và làm việc với Lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư Becamex. Mời dự: Thủ trưởng các ngành: TNMT, Kinh tế, TCKH, QLĐT, TT PTQĐ huyện, Chủ tịch UBND xã Tam Lập. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường B-UBND huyện.

Chiều:

  1 - 13g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh (theo Công văn số 3006-CV/TU ngày 10/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.

 

Thứ năm 16/7/2020:

Sáng:

  1 - 8g00:  Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì họp nghe báo cáo thẩm định và đề xuất hồ sơ thành lập cụm Công nghiệp Tam Lập 2 (phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và thành phần dự họp). Mời dự: Lãnh đạo phòng Kinh tế, TNMT, TCKH, QLĐT, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Chủ tịch UBND xã Tam Lập, Công ty TNHH Trung Hậu. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường B-UBND huyện.

    2 - 8h00: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự kỳ họp thứ 15 – HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 (cả ngày). Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy, Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh.

      3 - 7g30: Trưởng ban tiếp công dân Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân. Mời dự: Lãnh đạo Thanh tra huyện, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng dự. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

 

Thứ sáu 17/7/2020:

Sáng:

           1- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt dự Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội doanh nghiệp huyện Phú Giáo năm 2019. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Xuân Trường cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

       2 - 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự kỳ họp thứ 15 – HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 (cả ngày). Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy, Tầng 17, Trung tâm Hành chính tỉnh.

* Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 18/7/2020 – 19/7/2020)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Huỳnh Ngọc Ánh

- CBCC: Hà Thị Hiền, Nguyễn Thị Mai

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;

- TT.HU; TT. HĐND;

- CT, các PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- Lưu: VT. (LT27).                                                                           

TL. CHỦ TỊCH

 CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Huỳnh Ngọc Ánh

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1388
Tuần này: 6809
Tháng này: 49597
Tổng truy cập: 2008310