Lịch làm việc của Thường trực HĐND; UBND huyện (Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 01/12/2019)

22/11/2019 5:54:35 CH
Độ tương phản

Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 01/12/2019

Thứ hai 25/11/2019:  

Sáng:

1- 9g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2019.     Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

    Chiều:

1- 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp thông qua dự thảo báo cáo cải cách hành chính năm 2019 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung). Mời: Thủ trưởng và công chức phụ trách CCHC các đơn vị: Nội vụ, TCKH, Tư pháp, VHTT, Đài truyền thanh; Thủ trưởng phòng TNMT, CN VPĐKĐĐ huyện,; chủ tịch và công chức văn phòng-thống kê các xã, thị trấn. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

2- 13g30: Phó chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì họp BCĐ 138 huyện thông qua các nội dung: Thống nhất đề xuất khen thưởng và dự kiến nội dung kiểm tra kết quả thực hiện của BCĐ 138 các xã, thị trấn (Công an huyện chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự). Mời: Thành viên BCĐ 138 huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự. Địa điểm: Hội trường B UBND huyện.

 

Thứ ba 26/11/2019:

Sáng:

1- 7g30:  Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng trực tiếp công dân. Mời: lãnh đạo UBKT huyện ủy, lãnh đạo Phòng TNMT, Giám đốc chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Trần Văn Của, Giám đốc Trung tâm PTQĐ Nguyễn Hữu Liêm, Chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

2- 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì Hội nghị tập huấn triển khai Thông tư 16/2016/TTLB-BYT-BQP về quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Địa điểm: Trung tâm y tế huyện Phú Giáo.

3- 8g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự họp thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội trình tại kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện khóa IV của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện. Mời: Thành phần theo Thông báo số 122/TB-HĐND ngày 22/11/2019 của Ban KT-XH HĐND huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Lê Văn Hùng, Nguyễn Thị Mai, Hà Thị Hiền cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

Chiều:

1- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt,, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự họp thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội trình tại kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện khóa IV của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện. Mời: Thành phần theo Thông báo số 122/TB-HĐND ngày 22/11/2019 của Ban KT-XH HĐND huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Lê Văn Hùng, Nguyễn Thị Mai, Hà Thị Hiền cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

2- 14g00: Phó chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung chủ trì làm việc với các ngành về thực hiện quy hoạch khu du lịch sinh thái và khu di tích lịch sử cầu Sông Bé (Phòng VHTT chuẩn vị nội dung). Mời lãnh đạo các đơn vị: Phòng VHTT, TNMT, QLĐT, TCKH, chủ tịch UBND các xã: An Bình, Vĩnh Hòa, phước Hòa. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Tuấn Vinh, chuyên viên Nguyễn Thị Mai cùng dự. Địa điểm: Hội trường A UBND huyện.

3- 13g30: Ủy quyền lãnh đạo Phòng Kinh tế dự Hội nghị góp ý dự thảo Đề án định hướng phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020, định hướng đến năm 2030. Địa điểm: Hội trường A Sở Công thương

 

Thứ tư 27/11/2019:

Sáng:

1- 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng, Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt, Trần Hồng Dung dự họp BTV Huyện ủy thông qua các nội dung:

1) Cho ý kiến báo cáo kết quả rà soát quy hoạch A4.

2) Thông qua kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ năm 2020.

 3) Thông qua hồ sơ phát triển đảng viên mới và chuyển đảng chính thức.

Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Chiều:

1- 14g00: Giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện. Chánh Văn phòng, các Phó Chánh Văn phòng, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 

Thứ năm 28/11/2019:

Sáng:

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp giao ban Thường trực Huyện ủy. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

2- 9g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng dự họp nghe thông qua dự án cải tạo Hội trường Huyện ủy. Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

3- 11g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hồng Dung dự Công bố kết quả kiểm tra công tác y tế năm 2019. Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện.

4- 8g00: Phó chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt chủ trì kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn xã Vĩnh Hòa. Thành phần: theo quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của UBND huyện Phú Giáo. Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và thư mời. Địa điểm: Tập trung tại UBND huyện để cùng đi.

4- 7g30: Trưởng ban Tiếp Công dân huyện Nguyễn Bảo Lộc trực tiếp công dân. Mời: Lãnh đạo phòng TN-MT, chuyên viên Võ Thị Ngọc Trâm cùng trực. Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện.

Chiều:

          1- 14g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng chủ trì họp Hội đồng sáng kiến kinh nghiệm và đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng trong cơ quan nhà nước huyện Phú Giáo năm 2019 (Phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung và mời thành phần dự). Mời: Thành viên hội đồng sáng kiến kinh nghiệm huyện. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường A UBND huyện.

 

Thứ sáu 29/11/2019:

Sáng:

1- 7g30: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng; Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương, Ngô Đình Thanh; Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt, Trần Hồng Dung dự Hội nghị BCH và Hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện để thực hiện ra soát quy hoạch (A4) nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chánh Văn phòng Huỳnh Ngọc Ánh cùng dự. Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ huyện.

2- 8g00: Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Đồng tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra về công tác thi đua khen thưởng của Ban Thi đua khen thưởng tỉnh. (Phòng Nội vụ và UBND thị trấn Phước Vĩnh chuẩn bị nội dung). Mời: Lãnh đạo và công chức phụ trách thi đua khen thưởng phòng Nội vụ; chủ tịch UBND và Công chức văn phòng – thống kê thị trấn phước Vĩnh. Phó Chánh Văn Phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Trương Thanh Trâm cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

3- 8g00: Ủy Quyền Trưởng phòng Kinh tế Trương Thanh Hóa chủ trì kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM nâng cao trên địa bàn xã Tân Hiệp. Thành phần: theo quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của UBND huyện Phú Giáo. Phòng Kinh tế chuẩn bị nội dung và thư mời. Địa điểm: Tập trung tại UBND huyện để cùng đi.

4- 8g00: Ủy  quyền lãnh đạo Phòng TCKH, Phòng QLĐT dự hội nghị thông qua nhiệm vụ quy hoạch tỉnh. Địa điểm: Phòng họp A UBND tỉnh.

Chiều:

1- 14g00: Phó Chủ tịch UBND huyện Tô Văn Đạt, Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Kim Hương dự họp thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện khóa IV của Ban Pháp chế HĐND huyện. Mời: Thành phần theo Thông báo số 122/TB-HĐND ngày 22/11/2019 của Ban KT-XH HĐND huyện. Phó Chánh Văn phòng Nguyễn Bảo Lộc, chuyên viên Lê Văn Hùng, Nguyễn Thị Mai, Hà Thị Hiền cùng dự. Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

 

* Trực cơ quan (Thứ bảy + Chủ nhật: 30/11/2019-01/12/2019)

- Lãnh đạo VP. HĐND - UBND huyện: Huỳnh Ngọc Ánh - CVP.

- CBCC: Lê Văn Hùng, Nguyễn Xuân Trường

 

Thông báo này thay thư mời họp

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website:

http://phugiao.binhduong.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:

- PCT UBND tỉnh Mai Hùng Dũng;

- Văn phòng UBND tỉnh BD;

- TT.HU; TT.HĐND;

- CT, PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các Trường THPT, GDNN-GDTX;

- Lưu: VT. (LT47)                                                                          

TL. CHỦ TỊCH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Tuấn Vinh

 

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1172
Tuần này: 11734
Tháng này: 49674
Tổng truy cập: 2144347