Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 26/2019 (24/6 - 28/6/2019)

21/06/2019 3:52:19 CH
Độ tương phản

Từ ngày 24/06/2019 đến ngày 28/06/2019

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                  Phú Giáo, ngày 21 tháng 6 năm 2019  

                          *

            Số 26 - LLV/HU

                        

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 24/6 đến 28/6/2019)

-----

Thứ hai (ngày 24/6):

Sáng 07 giờ 30’:

- Đ/c Nguyễn Thị Kim Hương, UVTV - PCT. HĐND huyện dự Hội nghị sơ kết công tác xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ xã Tân Long.

                                 Địa điểm: Hội trường UBND xã Tân Long.

- Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ trao huy hiệu Đảng đợt I/2019 và Hội nghị sơ kết công tác xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ xã Tân Hiệp.

                              (Đ/c Nguyễn Thị Nhân Hiếu, CV VPHU cùng dự)

                               Địa điểm: Hội trường B - UBND xã Tân Hiệp.

Thứ ba (ngày 25/6):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy, CT. HĐND huyện chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai quán triệt một số văn bản của Trung ương, gồm các văn bản: Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII (Có chương trình riêng).

* Thành phần dự: Theo Thông báo số 417-TB/HU, ngày 21/6/2019 của BTV Huyện ủy.

                                    Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

Chiều 13 giờ 30’:

                       - Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện QCDC, công tác tôn giáo, công tác dân vận và công tác phối hợp các đơn vị bộ đội làm dân vận 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; triển khai Quy chế tổ chức và hoạt động của lực lượng nòng cốt Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện (Ban Dân vận Huyện ủy và BCĐ thực hiện QCDC chuẩn bị).

* Thành phần dự: Theo Thông báo số 415-TB/HU, ngày 21/6/2019 của BTV Huyện ủy.

                                     Địa điểm: Phòng họp Đảng bộ huyện.

- Đ/c Phan Văn Chung, UVTV - Trưởng Công an huyện dự Lễ trao huy hiệu Đảng và Hội nghị sơ kết công tác xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ xã Phước Hòa.

                              Địa điểm: Hội trường Khối vận xã Phước Hòa.

Thứ tư (ngày 26/6):

Sáng 07 giờ 30’:

- TTHU chủ trì Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện NQ 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của BCH Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” (Có chương trình riêng).

* Thành phần dự: Theo Thông báo số 416-TB/HU, ngày 21/6/2019 của BTV Huyện ủy.

                         Địa điểm: Hội trường Trung tâm VH - TT - TT huyện.

- Đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT UB.MTTQVN huyện dự Hội nghị sơ kết công tác xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ xã An Linh.

                                   Địa điểm: Hội trường UBND xã An Linh.

- Đ/c Tô Văn Đạt, UVTV - PCT. UBND huyện dự Hội nghị sơ kết công tác xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ xã Tam Lập.

                                  Địa điểm: Hội trường UBND xã Tam Lập.

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban Khối Đảng định kỳ quý II/2019.

* Thành phần dự:

+ Trưởng, Phó các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy;

+ Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm BDCT Huyện;

+ Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.

                                    (Cùng dự đ/c Hùng, đ/c Tú  - CV.VPHU) 

                              Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ năm (ngày 27/6):

Sáng 07 giờ 30’:

- Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT. UBMTTQVN huyện dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.   

                             Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh.

- Đ/c Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng BTG Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết công tác xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ xã Phước Sang.

                             Địa điểm: Hội trường B - UBND xã Phước Sang.

08 giờ 00’: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

09 giờ 30’: TTHU nghe UBND huyện báo cáo công tác cán bộ huyện (UBND huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Đ/c Võ Thanh Hoàng, UVTV - Trưởng BTC Huyện ủy;

+ Đ/c Lê Ngọc Hiền, HUV - Trưởng Phòng Nội vụ huyện.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Chiều 14 giờ 00’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy - CT. HĐND huyện chủ trì họp TT. HĐND chuẩn bị nội dung chương trình kỳ họp giữa năm 2019 HĐND Huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021  (TT. HĐND - UBND huyện chuẩn bị nội dung và thành phần dự).

                       Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ sáu (ngày 28/6):

Cả ngày: BTV Huyện ủy họp thông qua các nội dung:

1. Báo cáo tình hình KTXH - QPAN 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (VP.HĐND - UBND Huyện chuẩn bị nội dung).

2. Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách, xây dựng cơ bản 06 tháng đầu năm 2019; Kế hoạch 06 tháng cuối năm 2019. Thông qua bổ sung dự toán thu, chi ngân sách và điều chỉnh vốn đầu tư XDCB năm 2019. Báo cáo tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018 (Ban QLDA và Phòng TCKH Huyện chuẩn bị nội dung).

3. Báo cáo tình hình công tác xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

4. Nội dung chương trình kỳ họp giữa năm 2019 HĐND Huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (TT. HĐND Huyện chuẩn bị nội dung).

5. Dự thảo Thông báo Kết luận kiểm tra 10 năm việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” (Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 2086-QĐ/HU, ngày 06/5/2019 của BTV Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

6. Dự thảo Thông báo kết luận kiểm tra về việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện QĐ số 711-QĐ/TU, ngày 11/5/2018 của TUBD về việc phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (ĐKT theo QĐ số 2074-QĐ/HU, ngày 03/5/2019 của BTV Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

7. Hồ sơ phát triển đảng viên mới và hồ sơ chuyển Đảng chính thức (Ban Tổ chức Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Các đ/c UV. BTV Huyện ủy.

+ Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương, HUV - Trưởng Phòng TC - KH huyện (nội dung 02);

+ Đ/c Vũ Hải Lý, HUV - CVP Huyện ủy;

+ Đ/c Huỳnh Ngọc Ánh, CVP. HĐND - UBND huyện (nội dung 01 - 04);

+ Đ/c Ngô Minh Chánh, Phó Giám đốc Ban QLDA huyện (nội dung 02).

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

07 giờ 30’: TTHU ủy quyền lãnh đạo BDV Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào Nông dân 6 tháng đầu năm 2019.

                                  Địa điểm: Hội trường A - Khối Vận huyện.

Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                   T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG

- TTTU, VPTU,                                                                                                     

- Đ/c Nguyễn Hoàng Châu,

UVTV - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy,                                               

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                      

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,                             

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện,

- Hộp thư Công vụ,                                                                                     Vũ Hải Lý

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                                                                    

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1534
Tuần này: 15930
Tháng này: 51974
Tổng truy cập: 1036270