Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 25/2019 (17/6 - 21/6/2019)

14/06/2019 3:58:51 CH
Độ tương phản

Từ ngày 17/06/2019 đến ngày 21/06/2019

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                  Phú Giáo, ngày 14 tháng 6 năm 2019  

                          *

            Số 25 - LLV/HU

                        

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 17/6 đến 21/6/2019)

-----

Thứ hai (ngày 17/6):

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Tô Văn Đạt, UVTV - PCT. UBND huyện - Trưởng đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện một số công trình trọng điểm và công trình khác trong năm 2018 theo Luật Đầu tư công trên địa bàn huyện tại Đảng ủy xã An Bình.

* Thành phần dự: Các đồng chí thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 2092-QĐ/HU, ngày 31/5/2019 của BTV Huyện ủy (VP. HĐND - UBND thông báo thành phần dự).

                                  Địa điểm: Hội trường UBND xã An Bình.

Thứ ba (ngày 18/6):

Sáng 07 giờ 30’:

- Đ/c Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trưởng đoàn chủ trì Đoàn giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng ủy xã An Bình.

* Thành phần dự: Các đồng chí thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 2087-QĐ/HU, ngày 21/5/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy (BTG Huyện ủy thông báo thành phần dự).

                                            Địa điểm: UBND xã An Bình.  

- Đ/c Tô Văn Đạt, UVTV - PCT. UBND huyện - Trưởng đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện một số công trình trọng điểm và công trình khác trong năm 2018 theo Luật Đầu tư công trên địa bàn huyện tại Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện (VP. HĐND - UBND thông báo thành phần dự).

* Thành phần dự: Các đồng chí thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 2092-QĐ/HU, ngày 31/5/2019 của BTV Huyện ủy.

                             Địa điểm: Hội trường Ban QLDA ĐTXD huyện.

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Trưởng đoàn chủ trì Đoàn giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng ủy xã An Linh.

* Thành phần dự: Các đồng chí thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 2087-QĐ/HU, ngày 21/5/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy (BTG Huyện ủy thông báo thành phần dự).

                                            Địa điểm: UBND xã An Linh.  

Thứ tư (ngày 19/6):

Sáng 07 giờ 30’:

- Đ/c Tô Văn Đạt, UVTV - PCT. UBND huyện - Trưởng đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện một số công trình trọng điểm và công trình khác trong năm 2018 theo Luật Đầu tư công trên địa bàn huyện tại Chị bộ Phòng Quản lý đô thị huyện.

* Thành phần dự: Các đồng chí thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 2092-QĐ/HU, ngày 31/5/2019 của BTV Huyện ủy (VP. HĐND - UBND thông báo thành phần dự).

                                 Địa điểm: Hội trường Phòng QLĐT huyện.

- TTHU ủy quyền lãnh đạo BDV Huyện ủy dự Đại hội thi đua “Cựu Chiến binh gương mẫu”, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

                                          Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

09 giờ 30’: TTHU ủy quyền đ/c Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng BTG Huyện ủy dự tiếp và làm việc với Đoàn giám sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”.

* Mời dự:

+ Đ/c Vũ Hải Lý, HUV - CVP Huyện ủy;

+ Đ/c Võ Thành Nhân, PCVP Huyện ủy;

+ Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy;

+ Đại diện lãnh đạo Phòng TC - KH huyện;

+ Đại diện lãnh đạo Bưu điện huyện. 

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ năm (ngày 20/6):

Sáng 07 giờ 30’: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị sơ kết công tác nội chính, cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2019.

* Mời dự:

+ Đ/c Đoàn Văn Đồng, Phó Bí thư - CT.UBND Huyện;

+ Thủ trưởng các đơn vị: UBKT Huyện ủy, Công an, Ban CHQS Huyện, Tòa án, VKS, Thanh tra, Tư pháp, Chi cục Thi hành án Dân sự, Ban Pháp chế HĐND huyện, Nội vụ, Đại diện TT. HĐND Huyện, Tổ Bảo vệ chính trị Nội bộ, VPHU, VP.HĐND - UBND Huyện;

+ Các đồng chí thành viên của BCĐ Cải cách Tư pháp theo Quyết định số 1457-QĐ/HU, ngày 06/7/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

                             (Cùng dự đ/c Nguyễn Thị Nhân Hiếu - CV.VPHU)                 

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ sáu (ngày 21/6):

Sáng 07 giờ 30’:

- Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Hội nghị tổng kết Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giai đoạn 2014 - 2019.

                                          Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

- Đ/c Đoàn Văn Đồng, PBT - CT. UBND huyện dự Hội nghị sơ kết công tác xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ xã Vĩnh Hòa.

                                 Địa điểm: Hội trường UBND xã Vĩnh Hòa.

- Đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT. UBMTTQVN huyện - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện chủ trì họp thẩm định các báo cáo chuẩn bị trình tại kỳ họp lần thứ 8 - HĐND huyện (có chương trình riêng).

                                    Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

- TTHU ủy quyền lãnh đạo BDV Huyện ủy dự khai mạc các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu UB.MTTQVN huyện Phú Giáo lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập huyện Phú Giáo (20/8/1999 - 20/8/2019).

                                             Địa điểm: Khối Vận huyện.

- TTHU ủy quyền đ/c Đoàn Thị Thúy Phượng, Bí thư Huyện đoàn dự sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN, công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019; Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị và Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU của Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”.

                                  Địa điểm: Nhà thiếu nhi tỉnh Bình Dương.

10 giờ 00’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy chủ trì tiếp và làm việc với đ/c Đại tá Nguyễn Văn Dựt - PGĐ Công an tỉnh Bình Dương.

* Mời dự:

+ Đ/c Nguyễn Văn Long, PBT Thường trực Huyện ủy;

+ Đ/c Đoàn Văn Đồng, PBT - CT. UBND huyện;

+ Ban lãnh đạo Công an huyện;

+ Đ/c Vũ Hải Lý, HUV - CVP Huyện ủy;

+ Lãnh đạo UBND huyện.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                   T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG

- TTTU, VPTU,                                                                                                     

- Đ/c Nguyễn Hoàng Châu,

UVTV - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy,                                               

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                      

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,                             

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện,

- Hộp thư Công vụ,                                                                                     Vũ Hải Lý

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                                                                    

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1413
Tuần này: 15809
Tháng này: 51853
Tổng truy cập: 1036149