Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 30/2020 (20/7 - 24/7/2020)

18/07/2020 8:31:59 CH
Độ tương phản

Từ ngày 20/07/2020 đến ngày 24/07/2020

  ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                        Phú Giáo, ngày 17 tháng 7 năm 2020  

                          *

             Số 30 - LLV/HU

                                                                                                   

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 20/7 đến 24/7/2020)

-----

Thứ hai (ngày 20/7):

Sáng 09 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ trao huy hiệu 60, 55, 40, 30 tuổi Đảng và họp BCH Đảng bộ xã Phước Hòa tháng 7/2020.

* Cùng dự: Đ/c Bồ Văn Cúc, UVTV - Trưởng Công an huyện.

                                    Địa điểm: HT Khối Vận xã Phước Hòa.

Thứ ba (ngày 21/7):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy chủ trì họp Tiểu ban Nhân sự Đại hội V (có chương trình riêng). 

* Mời dự: Các đồng chí theo Quyết định 2201-QĐ/HU, ngày 09/9/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.          

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

07 giờ 45’: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện quy trình công tác cán bộ (có chương trình riêng).

* Mời dự:

+ Các đ/c UV. BTV Huyện ủy.

+ Đ/c Vũ Hải Lý, HUV - CVP Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

08 giờ 00’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

* Thành phần dự: Theo Thông báo số 553-TB/HU, ngày     17/7/2020 của BTV Huyện ủy.

                                 Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ huyện.

11 giờ 00’: TTHU chủ trì Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 43 thực hiện quy trình công tác cán bộ.

* Thành phần dự: Theo Thông báo số 552-TB/HU, ngày     17/7/2020 của BTV Huyện ủy.

                                 Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ huyện.

Chiều 13 giờ 30’:

- Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

- TTHU ủy quyền lãnh đạo BDV Huyện ủy dự Hội nghị Nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 - 2020.

                                        Địa điểm: HT A - Khối Vận huyện.

15 giờ 30’: TTHU kiểm tra công tác sửa chữa Hội trường Huyện ủy.

* Cùng dự:

+ Đ/c Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng BTG Huyện ủy - GĐ. Trung tâm BDCT huyện.

+ Lãnh đạo Trung tâm BDCT huyện.

+ Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy.

                                          Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

Thứ tư (ngày 22/7):

Sáng 07 giờ 30’:

- Đ/c Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng BTG Huyện ủy - GĐ. Trung tâm BDCT huyện dự Hội nghị sơ kết công tác xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2020 của Đảng bộ xã An Long

                                        Địa điểm: HT UBND xã An Long.

- TTHU ủy quyền lãnh đạo BDV Huyện ủy dự Hội nghị điển hình tiên tiến, Tuyên dương Phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực, giai đoạn 2015 - 2020.

                                        Địa điểm: HT A - Khối Vận huyện.

08 giờ 00’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy dự Hội nghị trực tuyến phiên toàn thể trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao Năng lượng Việt Nam 2020 triển khi Nghị quyết 55-NQ/TW, ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về Định hướng chiến lược phát triển năng lượng Quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Theo Công văn số 3016-CV/TU, ngày 17/7/2020 của BTV Tỉnh ủy).

                                               Địa điểm: HT B - Tỉnh ủy.

11 giờ 15’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy dự tiệc liên hoan chúc mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bến Cát lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                       Địa điểm: Trung tâm Hội nghị triển lãm thị xã Bến Cát.

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp giao ban Khối Đảng quý II năm 2020.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ năm (ngày 23/7):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp Ban Chỉ đạo và Tổ biên tập Đề án cải cách hành chính trong Đảng tỉnh Bình Dương, giai đoạn 2020 - 2025 (Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 1317-QĐ/TU ngày 19/02/2020, Quyết định 1399-QĐ/TU ngày 07/5/2020 và Tổ biên tập theo Quyết định số 29-QĐ/BCĐ ngày 10/3/2020).

* Cùng dự: Đ/c Vũ Hải Lý, HUV - CVP Huyện ủy.

                                               Địa điểm: HT A - Tỉnh ủy.

Chiều 13 giờ 30’:

- Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                         Địa điểm: HT A - Bộ CHQS tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Trưởng Tiểu ban chủ trì họp Tiểu ban Tổ chức Đại hội V.

* Thành phần dự: Các đồng chí thành viên Tiểu ban theo Quyết định củng cố, kiện toàn số 2558 -QĐ/HU, ngày 03/02/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ sáu (ngày 24/7):

Cả ngày: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                                         Địa điểm: HT A - Bộ CHQS tỉnh.

Sáng 07 giờ 30’:

- BTV Huyện ủy dự Hội nghị Điển hình tiên tiến huyện Phú Giáo lần thứ V, giai đoạn 2015 - 2020.

                                  Địa điểm: Trung tâm VH - TT - TT huyện.

- Đ/c Võ Thanh Hoàng, UVTV - Trưởng BTC Huyện ủy dự Hội nghị sơ kết công tác Tổ chức - xây dựng Đảng tỉnh 6 tháng đầu năm 2020.

                                               Địa điểm: HT B - Tỉnh ủy.

                                      Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                   T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG

- TTTU, VPTU,                                                                                                     

- Đ/c Nguyễn Hoàng Châu,

UVTV - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy,                                               

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                      

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,                             

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện,

- Hộp thư Công vụ,                                                                                     Vũ Hải Lý

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                                                                    

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2823
Tuần này: 6089
Tháng này: 9545
Tổng truy cập: 1883755