Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 49/2019 (02/12 - 06/12/2019

29/11/2019 4:02:58 CH
Độ tương phản

Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                       Phú Giáo, ngày 29 tháng 11 năm 2019  

                          *

             Số 49 - LLV/HU

                                                                                                   

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 02/12 đến 06/12/2019)

-----

Thứ hai (ngày 02/12):

Sáng 07 giờ 15’: Thường trực Huyện ủy, cán bộ, công chức Huyện ủy, HĐND - UBND huyện chào cờ Tổ quốc đầu tuần.

07 giờ 30’:

- Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy - CT. HĐND huyện dự Hội nghị trực tuyến để quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

                                         Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

- Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị trực tuyến để quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (điểm cầu huyện).

* Thành phần dự: Các thành viên theo Thông báo số 465-TB/HU, ngày 29/11/2019 của BTV Huyện ủy.

                                    Địa điểm: Hội trường A - UBND huyện.

Chiều 13 giờ 30’:

- Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy - CT. HĐND huyện ủy quyền đ/c Nguyễn Văn Khôi, HUV - CTV Ban CHQS huyện chủ trì họp Đảng ủy Quân sự huyện.

     Địa điểm: Hội trường Ban CHQS huyện.

 - Đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT. UBMTTQ Việt Nam huyện - Trưởng Ban Pháp chế huyện chủ trì họp Ban Pháp chế HĐND huyện thẩm định báo cáo (có chương trình và thư mời riêng).

                                    Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

14 giờ 00’: TTHU (03 đ/c) dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; đánh giá tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 11/2019; phương hướng, nhiệm vụ tháng 12/2019 và thời gian tiếp theo do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức.

                                       Địa điểm: Hội trường BTC Tỉnh ủy.

Thứ ba (ngày 03/12):

Sáng 07 giờ 30’:

- Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy - CT. HĐND huyện dự Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần 33 khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (cả ngày).

                                         Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy.

- TTHU ủy quyền Ban Tiếp công dân huyện định kỳ.

                                         Địa điểm: Phòng Tiếp dân huyện.

Chiều 13 giờ 30’:

- Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự tiếp xúc cử tri Đoàn đại biểu Quốc hội kỳ họp thứ 8 tại thị trấn Phước Vĩnh.

* Cùng dự: Đại diện lãnh đạo huyện: UBND, UB. MTTQ Việt Nam, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng QLĐT và Ban QLDA - Đầu tư.

                            Địa điểm: Hội trường UBND thị trấn Phước Vĩnh.

- Đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT. UBMTTQ Việt Nam huyện - Trưởng Ban Pháp chế huyện chủ trì họp Ban Pháp chế HĐND huyện thẩm định báo cáo (có chương trình và thư mời riêng).

                                    Địa điểm: Hội trường B - UBND huyện.

Thứ tư (ngày 04/12):

Sáng 08 giờ 00’: BTV Huyện ủy họp thông qua các nội dung:

1. Báo cáo tình hình KTXH - QPAN năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (VP.HĐND - UBND Huyện chuẩn bị nội dung).

2. Báo cáo tình hình công tác xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 và  phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

3. Nghị quyết của BCH Đảng bộ Huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

4. Chương trình làm việc của BCH, BTV Huyện ủy năm 2020 (Văn phòng Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

5. Báo cáo kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2019 (UBKT Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

6. Báo cáo tình hình thu chi ngân sách năm 2019 và kế hoạch thu - chi ngân sách năm 2020 (Phòng Tài chính - Kế hoạch chuẩn bị nội dung).

7. Nội dung chương trình kỳ họp cuối năm 2019 HĐND Huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Thường trực HĐND Huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Các đ/c UV. BTV Huyện ủy,

+ Đ/c Vũ Hải Lý, HUV - CVP Huyện ủy,

+ Đ/c Huỳnh Ngọc Ánh, CVP HĐND - UBND huyện (nội dung 01, 02),

+ Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương, HUV - Trưởng Phòng TC - KH huyện (nội dung 06).

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Chiều 15 giờ 00’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy - CT. HĐND huyện chủ trì họp giao ban Thường trực HĐND huyện (có chương trình riêng).

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ năm (ngày 05/12):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (06/12/1989 - 06/12/2019) và tổng kết hoạt động công tác Hội năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020 do Hội Cựu Chiến binh huyện tổ chức.

                                          Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

Chiều 14 giờ 00’: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy. 

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ sáu (ngày 06/12):

Sáng 08 giờ 00’: TTHU chủ trì Hội nghị BCH Đảng bộ Huyện lần thứ 32 khóa IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Theo Thông báo số 467-TB/HU, ngày 29/11/2019).

                                 Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ huyện.

                                      Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                     T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG

- TTTU, VPTU,                                                                                                     

- Đ/c Nguyễn Hoàng Châu,

UVTV - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy,                                               

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                      

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,                             

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện,

- Hộp thư Công vụ,                                                                                     Vũ Hải Lý

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                                                                    

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2821
Tuần này: 21781
Tháng này: 21581
Tổng truy cập: 1716345