Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 48/2019 (25/11 - 29/11/2019)

22/11/2019 3:45:17 CH
Độ tương phản

Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                       Phú Giáo, ngày 22 tháng 11 năm 2019  

                          *

             Số 48 - LLV/HU

                                                                                                   

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 25/11 đến 29/11/2019)

-----

Thứ hai (ngày 25/11):

Sáng 09 giờ 00’: Đ/c Phạm Văn Chánh, TUV - Bí thư Huyện ủy - CT. HĐND huyện dự Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Horasis 2019.

                             Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

Thứ ba (ngày 26/11):

Sáng 07 giờ 30’: Thường trực Huyện ủy đi cơ sở.     

Thứ tư (ngày 27/11):

Sáng 08 giờ 00’: Ban Thường vụ Huyện ủy họp cho ý kiến báo cáo kết quả rà soát quy hoạch A4 (Thường trực Tiểu ban nhân sự chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Các đ/c UV. BTV Huyện ủy,

+ Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

09 giờ 30’: Ban Thường vụ Huyện ủy họp thông qua kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ năm 2020 (BTC Huyện ủy và Trung tâm BDCT huyện chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Các đ/c UV. BTV Huyện ủy,

+ Đ/c Đặng Thành Tâm, HUV - Phó BTC Huyện ủy,

+ Đ/c Đỗ Văn Đồng, PGĐ. TTBDCT huyện,

+ Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

10 giờ 00’: Ban Thường vụ Huyện ủy họp thông qua hồ sơ phát triển đảng viên mới và chuyển đảng chính thức (BTC Huyện ủy chuẩn bị nội dung).

* Mời dự:

+ Các đ/c UV. BTV Huyện ủy,

+ Đ/c Đặng Thành Tâm, HUV - Phó BTC Huyện ủy,

+ Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

 

Thứ năm (ngày 28/11):

Sáng 08 giờ 00’: Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.  

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

09 giờ 00’: Thường trực Huyện ủy nghe thông qua dự án cải tạo Hội trường Huyện ủy.

* Mời dự:

+ Đ/c Trịnh Văn Tám, UVTV - Trưởng BTG Huyện ủy - GĐ. TTBDCT huyện,

+ Đại diện lãnh đạo Phòng TC - KH huyện,

+ Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy,

+ Đại diện đơn vị tư vấn - thiết kế (TT. BDCT huyện mời).

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ sáu (ngày 29/11):

Sáng 07 giờ 30’: TTHU ủy quyền lãnh đạo BDV Huyện ủy dự Hội nghị đối thoại trực tiếp với Nhân dân trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên (theo Công văn 2688-CV/TU, ngày 21/11/2019 của Tỉnh ủy Bình Dương).

                              Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Bắc Tân Uyên.

08 giờ 00’: TTHU chủ trì Hội nghị BCH và Hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện để thực hiện rà soát quy hoạch (A4) nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Theo Thông báo số 463-TB/HU, ngày 22/11/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy) (BTC Huyện ủy chuẩn bị nội dung)..

                                 Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ huyện. 

                                      Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                     T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG

- TTTU, VPTU,                                                                                                     

- Đ/c Nguyễn Hoàng Châu,

UVTV - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy,                                               

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                      

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,                             

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện,

- Hộp thư Công vụ,                                                                                     Vũ Hải Lý

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                                                                    

Dữ liệu mẫu
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 2765
Tuần này: 21781
Tháng này: 21525
Tổng truy cập: 1716289