Lịch làm việc của BTV, TTHU Phú Giáo tuần 10/2021

26/02/2021 8:58:49 CH
Độ tương phản

Từ ngày 01/03/2021 đến ngày 05/03/2021

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH DƯƠNG                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

      HUYỆN ỦY PHÚ GIÁO                       Phú Giáo, ngày 26 tháng 02 năm 2021  

                          *

             Số 10 - LLV/HU

                         

LỊCH LÀM VIỆC

của Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy

(Tuần lễ từ 01/3 đến 05/3/2021)

-----

Thứ hai (ngày 01/3):

Sáng 07 giờ 15’: Thường trực Huyện ủy, cán bộ, công chức Huyện ủy, HĐND - UBND huyện chào cờ Tổ quốc đầu tuần.

08 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng, TUV - Bí thư Huyện ủy đi kiểm tra công tác chuẩn bị lễ giao nhận quân năm 2021.

                                       Địa điểm: Nhà Truyền thống huyện.

09 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng, TUV - Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị các cơ quan Khối Đảng giới thiệu đồng chí ra ứng cử Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

* Mời dự: Các đồng chí Thủ trưởng các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng, TUV - Bí thư Huyện ủy chủ trì họp Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

* Thành phần dự: Các đồng chí theo Quyết định số 167-QĐ/HU, ngày 18/01/2021 của BTV Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ ba (ngày 02/3):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng, TUV - Bí thư Huyện ủy trực tiếp công dân định kỳ.

* Mời cùng dự:

+ Đại diện lãnh đạo UBKT Huyện ủy.

+ Trưởng Ban Tiếp công dân huyện.

+ Trưởng Phòng TNMT huyện.

+ GD. Chi nhánh VP. ĐKĐĐ huyện.

+ GĐ. Trung tâm PTQĐ huyện.

+ Đại diện lãnh đạo Thanh tra huyện.

+ Đ/c Nguyễn Thị Nhân Hiếu, CV. VPHU.

                                      Địa điểm: Ban Tiếp công dân huyện.

Chiều 15 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng, TUV - Bí thư Huyện ủy dự họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện.

                                         Địa điểm: HT Ban CHQS huyện.

Thứ tư (ngày 03/3):

Sáng 06 giờ 30’: Ban Thường vụ Huyện ủy dự lễ giao nhận quân năm 2021.

                                       Địa điểm: Nhà truyền thống Huyện.

Chiều 13 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng, TUV - Bí thư Huyện ủy và đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với lãnh đạo BTC Huyện ủy (có chương trình riêng).

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

Thứ năm (ngày 04/3):

Sáng 08 giờ 00’:

- Họp giao ban Thường trực Huyện ủy.

                                      Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.

- Đ/c Nguyễn Thanh Ngân, UVTV - Trưởng BDV Huyện ủy - CT. UBMTTQVN huyện đi thăm và tặng quà, chúc thọ, mừng thọ cho các cụ người cao tuổi năm 2021 (có chương trình riêng theo Thông báo số 26/TB-UBND, ngày 25/02/2021 của UBND huyện).

Chiều 14 giờ 00’: Đ/c Nguyễn Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì họp Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện (BDV Huyện ủy - TT. BCĐ QCDC chuẩn bị nội dung).

* Thành phần dự: Các thành viên theo Quyết định số 180-QĐ/HU, ngày 25/02/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

                                 Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ huyện.

Thứ sáu (ngày 05/3):

Sáng 07 giờ 30’: Đ/c Nguyễn Thị Mỹ Hằng, TUV - Bí thư Huyện ủy dự họp mặt lãnh đạo, cán bộ nữ Khối Đảng nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3.

                                 Địa điểm: Phòng họp BCH Đảng bộ huyện.

* Các cuộc họp, hội nghị phải bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và của Huyện.

Lịch làm việc này thay thư mời họp.

(Lịch làm việc tuần được đăng tải tại địa chỉ website: http://phugiao.binhduong.gov.vn)

                                                                                   T/L BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận:                                                                     CHÁNH VĂN PHÒNG

- TTTU, VPTU

- Đ/c Hồ Quang Điệp, UVTV - PCT. HĐND tỉnh,                                                               

- Các đ/c Huyện ủy viên,                                                                                           

- Các Chi, Đảng bộ cơ sở,                             

- Các ban, ngành, đoàn thể Huyện,

- Hộp thư Công vụ,                                                                                               

- Lưu VPHU, Tú.                                                                                         Vũ Hải Lý      

Niềm vui của người dân ấp Cà na - xã An Bình khi được dỡ bỏ cách ly
Liên kết website
Các Sở, Ban ngành

Các Trang khác

Thống kê truy cập
Hôm nay: 1411
Tuần này: 13428
Tháng này: 60138
Tổng truy cập: 2533833